Noteikumi

Dezinfekcija.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.   Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.Dezinfekcija.lv turpmāk - Dezinfekcija.lv lietošanas kārtību.

1.2.   Dezinfekcija.lv, reģistrācijas Nr. LV40003744465, adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga LV-1021, turpmāk -Dezinfekcija.lv, nodrošina TavamSmaidam.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Dezinfekcija.lv vai izmanto citus Dezinfekcija.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadiem Dezinfekcija.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.   Ja Lietotājs iegādājas Dezinfekcija.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.

1.5.   Ja Lietotājs iegādājas preces Dezinfekcija.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Dezinfekcija.lv.

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Dezinfekcija.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Dezinfekcija.lv ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Dezinfekcija.lv

1.7.  Dezinfekcija.lv patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties TavamSmaidam.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.   Dezinfekcija.lv patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.   Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties Dezinfekcija.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Veicot pirkumu Lietotājam ir jāievada vārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurus, e-pasts. Lai pieteiktos vietnē jānorada e-pasts un parole piekļuvei vietnē.

2.2.  Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus datus, Dezinfekcija.lv nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

2.3. Reģistrējoties Dezinfekcija.lv Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus Dezinfekcija.lv. Ja reģistrācija datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Dezinfekcija.lv izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Dezinfekcija.lv sadaļā - Kontakti.

2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.5. Dezinfekcija.lv garantē lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.6. Dezinfekcija.lv apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Dezinfekcija.lv partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

2.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp Dezinfekcija.lv un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Dezinfekcija.lv datu bāzē.

3.3. Dezinfekcija.lv piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja Dezinfekcija.lv neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, Dezinfekcija.lv nevar nodrošināt interneta veikala  iegādāto preci. Dezinfekcija.lv apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Dezinfekcija.lv atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4.  Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā Dezinfekcija.lv norādītas Eiro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus;

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

4.2.3. ar kredītkarti;

4.2.4. skaidrā naudā uz vietas noliktavā (Dzelzavas ielā 117, Rīga, LV - 1021)

5.   Preču piegāde

5.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas noradīt precīzu piegādes adresi.

5.1.1 preces var piegādāt Dezinfekcija.lv vai viņa pilnvarots pārstāvis;

5.1.2  Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera;

5.1.3. piegādes maksa Latvijā –3.50 (trīs eiro un piecdesmit centi) EUR. 

5.1.4. Preču piegāde ar OMNIVA starpniecību

         5.1.4.1. piegādes maksa Latvijā - 3.50 (divi eiro un piecdesmit deviņi centi) EUR.

5.1.5. Preču saņemšana uz vietas noliktavā bez maksas (Dzelzavas ielā 117, Rīga, LV - 1021).

5.2. Dezinfekcija.lv darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-3 (viena līdz trīs) darba dienas.

5.3. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav atrodams, Dezinfekcija.lv ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt TavamSmaidam.lv jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.5. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Dezinfekcija.lv neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

6.   Preču kvalitāte

6.1.  Visu Dezinfekcija.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

6.2.  Dezinfekcija.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.   Preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt TavamSmaidam.lv iegādāto preci atpakaļ TavamSmaidam.lv.

7.2. Lietotājs informē Dezinfekcija.lv par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs preces nosūta Dezinfekcija.lv uz adresi: Dzelzavas iela 117. Rīga, LV - 1021.

7.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

7.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

7.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

7.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

7.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;

7.3.5. Dezinfekcija.lv ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;

7.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;

7.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto  bankas kontu.

7.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Dezinfekcija.lv ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

7.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež Dezinfekcija.lv ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Dezinfekcija.lv piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

8.   Informācijas apmaiņa

8.1. Dezinfekcija.lv sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti TavamSmaidam.lv sadaļā - Kontakti.

9.   Atbildība

9.1. TavamSmaidam.lv ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Dezinfekcija.lv lietošanas kārtībai.

9.2. Radoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. Dezinfekcija.lv nav atbildīgs par veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

9.4. Dezinfekcija.lv nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Dezinfekcija.lv saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Dezinfekcija.lv centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10.  Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un Dezinfekcija.lv regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Dezinfekcija.lv klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.